News from e-logistiki

Λογιστικά-φορολογικά-εργατικά και οικονομικά νέα..

Παραλαβή του κλειδάριθμου από τις Δ.Ο.Υ.

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, από τις 6/12/2010  τέθηκε σε λειτουργία το νέο Taxisnet, το οποίο έχει ως στόχο να επεκτείνει, να βελτιώσει και να κάνει φιλικότερες και περισσότερο χρήσιμες τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι νέες υπηρεσίες θα τίθενται  σε λειτουργία σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι χρήστες θα απολαμβάνουν όλες τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. είναι τα παρακάτω:

Όλοι οι φορολογούμενοι έως την 31/12/2011 πρέπει να προμηθευτούν από τις εφορίες τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ.
Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά να λάβει τον κλειδάριθμο.    Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS .

Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών.
Ο υπάλληλος ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις.

Η Βεβαίωση για τον χρήστη υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη (3 ο Βήμα).
Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. πιστοποίησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.» 
 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 

Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..……………………
του ………………………………….και της ………………………………………………
με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………….  και Α.Φ.Μ. …………………………..
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………. με Α.Φ.Μ. ……………..
κάτοικος ………………. οδός ………………………..……………
δηλώνω τα εξής :
Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ
τον / την………..………………………………………………………………………………….
με αριθμό δελτίου  ταυτότητας  ………………….  και Α.Φ.Μ. …………………
κάτοικο ……………………….. οδός ………………………..……………
 ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως  άντ’  εμού και εξ’ ονόματος μου  προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

1.    Όπως   προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………….. ….και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής, προκειμένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, να  παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet .

Στην ………………………… σήμερα  την ……/…../…….
Η  χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται  σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα

Ονοματεπώνυμο:     ………………..

Φεβρουάριος 24th, 2011 Posted by elogistiki | Γενικά, Δηλώσεις - Εφορία | no comments

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2010

ΝΕΕΣ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:

1. Από εκμίσθωση ακινήτων.
2. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε.)
3. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2009.
4. Από ατομική επιχείρηση, ή ελευθέριο επάγγελμα η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρείβιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
5. Κάτοχοι (Ι.Χ αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Μάρτιος2010 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15
Παράταση με την Δ12/1025692/ΕΞ2010/25.2.2010
Απρίλιος 2010 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26
Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Αρθρο 62 παρ. 1 Εδάφιο ε΄)
Σημ. Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXIS net (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει, με αίτηση τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή.
Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ’αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο).

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:

γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Απρίλιος 2010 01 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19
Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Αρθρο 62 παρ. 1 Εδάφιο ε΄)
Σημ. Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXIS net (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει, με αίτηση τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή.
Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ’αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο).

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:

ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Απρίλιος 2010 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Αρθρο 62 παρ. 1 Εδάφιο ε΄)
Σημ. Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXIS net (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει, με αίτηση τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή.
Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ’αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο).

Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:

συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή αν δεν τηρεί βιβλία του Κ.Β.Σ. ,εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο έτους 2009, χωρίς διάκριση με βάση το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας κ.λ.π. ή απο το αν συμμετέχει σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία και αντιπρόσωποι και υπόλοιπες περιπτώσεις επαγγελματιών (αντιπρόσωποι , πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών ,ασφαλειομεσίτες , εφημεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται απο επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , των οποίων η διαχει. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών κ.α., εισοδήματα μελών Δ.Σ. Α.Ε. και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα , αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία π.χ. κάτοχοι Ι.Χ. κ.λ.π οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα από εμφανείς πηγές.

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Μάιος 2010 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17
Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Αρθρο 62 παρ. 1 Εδάφιο ε΄)
Σημ. Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXIS net (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει, με αίτηση τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή.
Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ’αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο).

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ιπτάμενοι, ναυτιλλόμενοι, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς & κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.
ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Μάιος 2010 03 05 07 11 13 17 19 21 25 27 31
Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Αρθρο 62 παρ. 1 Εδάφιο ε΄)
Σημ. Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXIS net (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει, με αίτηση τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή.
Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ’αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις 31.12.2009 και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Μάιος 2010 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24
Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% (Aρθρο 3 Νόμου3296/2004)

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

Μέχρι 10 Μαΐου 2010

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% (Aρθρο 3 Νόμου3296/2004)

Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία.

Μέχρι 15 Απριλίου 2010

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% (Aρθρο 3 Νόμου3296/2004)

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Βκατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία .

Μέχρι 10 Μαρτίου 2010

Νέα Ημερομηνία

12 Αρπιλίου 2010 (παράταση με Δ12/1025692/ΕΞ2010/25.2.2010)

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% (Aρθρο 3 Νόμου3296/2004)

Α) (ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ,που τηρούν βιβλίαΓ Κατηγορίας και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009.
Β) Αν η εταιρεία έχει αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία με Γ’ κατηγορίας βιβλία και η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009.

Μέχρι 15 Απριλίου 2010

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009 (1/1 έως 31/12) καθορίζεται σε 20%για τις ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες και 25% για κοινοπραξίες (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

(ΟΕ-ΕΕ) Εταιρίες - κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα , αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες , συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίεςπου δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α, Β ΚατηγορίαςΜέχρι τις 15 Απριλίου αν η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Απρίλιος2010 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15
Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009 (1/1 έως 31/12) καθορίζεται σε 20%για τις ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες και κοινοπραξίες 25% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2009.

Μέχρι την 8η Μαρτίου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Μάρτιος2010 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22
ΜέσωTaxis (Ηλεκτρονική υποβολή Mέχρι την 22η Μαρτίου 2010)
β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων.

Ι. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου του υποκειμένου.

Ι. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α΄.

3. Οι ανωτέρω προθεσμίες, καθώς και οι προθεσμίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υποβολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις :

α) Κατ’ έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου,

β) μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί η επιχείρηση και ανάλογα

Ι. με την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. , εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά τη διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου, ή

ΙΙ. με την επιλογή του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του Κ.Β.Σ.

4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.

5. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ’ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί :

α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία,

β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να υποβληθεί από 8 Φεβρουαρίου 2010 :

I. Mέχρι την 22η Μαρτίου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων, αυτές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται κατά μία ημέρα. Στην περίπτωση γενικής αργίας η υποβολή μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) και στις λοιπές περιπτώσεις αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 των ειδικών καταστάσεων των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/ 2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet) και να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ειδικές καταστάσεις με συστημένη επιστολή την
22η Μαρτίου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας και υποβάλλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ. οι υποκείμενοι, που :

1.Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2009 με επιφύλαξη.
2.Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31/12/2009.
3.Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή
πτώχευση ή αδράνεια.
4.Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών :
α) Εντός του έτους 2009 ή
β) εντός του έτους 2010 και μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009.
5.Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο.
6.Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2009.
7. Μετατάχθηκαν μετά την 31/12/2008 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2009.

Μέχρι την 10η Μαϊου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

ΑΦΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
Μάιος2010 10 11 12 13 14 17 18 29 20 21 25
ΜέσωTaxis (Ηλεκτρονική υποβολή - Mέχρι την25η Μαΐου 2010)
β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου του υποκειμένου.

ΙΙ. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α΄.

3. Οι ανωτέρω προθεσμίες, καθώς και οι προθεσμίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υποβολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις :

α) Κατ’ έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου,

β) μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί η επιχείρηση και ανάλογα

Ι. με την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. , εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά τη διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου, ή

ΙΙ. με την επιλογή του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του Κ.Β.Σ.

4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.

5. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ’ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί :

α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία,

β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να υποβληθεί από 8 Φεβρουαρίου 2010 :

II. Μέχρι την 25η Μαΐου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων, αυτές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται κατά μία ημέρα. Στην περίπτωση γενικής αργίας η υποβολή μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) και στις λοιπές περιπτώσεις αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 των ειδικών καταστάσεων των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/ 2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet) και να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ειδικές καταστάσεις με συστημένη επιστολή την
25η Μαΐου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας και υποβάλλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ. οι υποκείμενοι, που :

1.Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2009 με επιφύλαξη.
2.Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31/12/2009.
3.Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή
πτώχευση ή αδράνεια.
4.Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών :
α) Εντός του έτους 2009 ή
β) εντός του έτους 2010 και μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009.
5.Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο.
6.Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2009.
7. Μετατάχθηκαν μετά την 31/12/2008 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Μάρτιος 1st, 2010 Posted by elogistiki | Γενικά, Δηλώσεις - Εφορία | no comments

Εως τις 30 Νοεμβρίου οι διορθώσεις στο Ε9

Δεύτερη ειδοποίηση στους φορολογούμενους που μέχρι σήμερα δεν έχουν διορθώσει το Ε9 μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου, στέλνει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι φορολογούμενοι καλούνται το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που εντοπίστηκαν στο έντυπο Ε9 τα οποία καθιστούν αδύνατη τη σύνθεση της εικόνας της περιουσιακής τους κατάστασης, όπως αυτή ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2008 και, κατ’ επέκταση την επεξεργασία και την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προβούν σε αλλαγές στοιχείων περιουσιακών δικαιωμάτων για κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου και εκτάσεις γης εντός σχεδίου. Συγκεκριμένα, μπορούν να προσθέσουν ακίνητα ή να διαγράψουν αυτά που δεν τους ανήκαν 1η Ιανουαρίου 2008, να αλλάξουν στοιχεία ακινήτων, ακόμα κι αν αυτά είχαν εγγραφεί με νεότερες δηλώσεις από το 2006 έως το 2008 και όχι με την αρχική του 2005.

Διορθώσεις
Οσοι διορθώσουν το Ε9 μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.e-9.gr θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν:

•Ο ΑΦΜ του υπόχρεου.
•Ο ειδικός κωδικός που αναγράφεται στην ειδοποίηση.
Ο αριθμός ειδοποίησης του εκκαθαριστικού της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (αναγράφεται στο πάνω μέρος του εκκαθαριστικού) ή προγενέστερου (μέχρι το 2005) εάν δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2008.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό θα χρειαστεί ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που έχει δηλωθεί στο μητρώο του Taxis. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να εισαχθούν χωρίς κενά και με ελληνικούς χαρακτήρες.

2. Στο κεντρικό μενού επιλογών υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

•Στοιχεία υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων.
•Πίνακας 1. - Στοιχεία κτισμάτων και οικοπέδων.
•Πίνακας 2 - Στοιχεία αγροτεμαχίων.
Περιγραφή Λαθών προς Διόρθωση. Εμφανίζεται μια γενική επισκόπηση των προβλημάτων που παρουσιάζει η δήλωση.

Οριστική υποβολή. Χρησιμοποιείται για την υποβολή της δήλωσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης και εισαγωγής όλων περιουσιακών δικαιωμάτων.

Εικόνα Δήλωσης (PDF). Δημιουργεί σε εκτυπώσιμη μορφή την προσωρινή εικόνα της δήλωσης.

3. Οθόνη στοιχείων υπόχρεου, συζύγου και τέκνων. Η συγκεκριμένη οθόνη επιτρέπει διορθώσεις στα στοιχεία της συζύγου ή των προστατευόμενων τέκνων. Διορθώσεις γίνονται μόνο σε εγγραφές με πεδία που έχουν σημειωθεί από την εφαρμογή ως λανθασμένα και εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Τα υπόλοιπα στοιχεία δεν μεταβάλλονται. Οταν ολοκληρωθεί η διόρθωση όλων των σημειωμένων σφαλμάτων καταχωρούνται οι αλλαγές επιλέγοντας «Αποθήκευση».

4. Οθόνη στοιχείων κτισμάτων και οικοπέδων (Πίνακας 1). Η συγκεκριμένη οθόνη επιτρέπει διορθώσεις όλων των στοιχείων κτισμάτων και οικοπέδων που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

Οι εγγραφές που απαιτούν διόρθωση σημειώνονται με το σύμβολο (!). Αφήνοντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το σύμβολο εμφανίζεται το πλήθος των σφαλμάτων που ανιχνεύθηκαν στο συγκεκριμένο κτίσμα ή οικόπεδο. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εγγραφής εμφανίζεται η φόρμα διόρθωσης, που περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία του κτίσματος ή και οικοπέδου που αντιστοιχούν στην εγγραφή επιτρέποντας την αλλαγή των λανθασμένων στοιχείων. Η διόρθωση είναι δυνατή ακόμη και για εγγραφές που δεν έχουν σημειωθεί ως λανθασμένες.

Για την προσθήκη ενός καινούργιου κτίσματος ή οικοπέδου χρησιμοποιείται η οθόνη εισαγωγής η οποία εμφανίζεται με την επιλογή «Προσθήκη».

Για τη διαγραφή των στοιχείων μιας συγκεκριμένης εγγραφής χρησιμοποιείται το σύμβολο x.

5. Οθόνη Διόρθωσης/ Εισαγωγής. Η οθόνη «Στοιχεία Οικοπέδου/Κτίσματος» επιτρέπει την εισαγωγή ή διόρθωση των στοιχείων ενός κτίσματος ή οικοπέδου. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το σύνολο των λαθών που βρέθηκαν, ενώ τα πεδία που απαιτούν διόρθωση σημειώνονται με κόκκινο χρώμα και δεξιά τους εμφανίζεται το σύμβολο (!).

Για την διόρθωση των οδών που περικλείουν ένα οικοδομικό τετράγωνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα εντοπισμού με τη βοήθεια χάρτη. Εφόσον έχει συμπληρωθεί ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα ή κοινοτικό διαμέρισμα/οικισμός με την επιλογή «Αναζήτηση με Χάρτη» μπορεί να εντοπιστεί το οικονομικό τετράγωνο του ακινήτου. Η πλοήγηση στον χάρτη γίνεται με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακίνηση προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Η επιλογή οικοδομικού τετραγώνου γίνεται με διπλό κλικ του ποντικιού. Ταυτόχρονα στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου θα εμφανιστούν τα ονόματα των οδών που περικλείουν το τετράγωνο. Εφόσον επιλεγεί το οικοδομικό τετράγωνο κάντε κλικ στη «Συνέχεια» και όταν ολοκληρωθεί η διόρθωση επιλέξτε «Αποθήκευση».

6. Οθόνη Περιγραφής Λαθών προς Διόρθωση. Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει τη λίστα των λαθών που εκκρεμούν στη δήλωση. Τα λάθη εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα ανά ακίνητο. Λάθη που διορθώνονται αφαιρούνται από τη συγκεκριμένη λίστα. Οταν όλα τα λάθη διορθωθούν, η λίστα εμφανίζεται κενή και μπορεί να γίνει οριστική υποβολή της δήλωσης.

7. Οθόνη οριστικής υποβολής. Η επιλογή της οριστικής υποβολής είναι δυνατή μόνο όταν διορθωθούν όλα τα λάθη της δήλωσης. Παρουσιάζεται μια σύνοψη της περιουσιακής κατάστασης και δίνεται η δυνατότητα οριστικής υποβολής της δήλωσης επιλέγοντας την ένδειξη «Υποβολή».

17/11/2009

Νοέμβριος 17th, 2009 Posted by elogistiki | Δηλώσεις - Εφορία | no comments

Εφορία: Δηλώσεις-ακτινογραφία για ακίνητα, δάνεια, κάρτες, καταθέσεις.

Εφορία: Δηλώσεις-ακτινογραφία για ακίνητα, δάνεια, κάρτες, καταθέσεις.Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εμφανίσουν στην Εφορία τραπεζικές καταθέσεις, αγορές μετοχών και ομολόγων, τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και ρέπος και δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών.

Φορολογικό δίχτυ σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογούμενων απλώνει το υπουργείο Οικονομικών για να «συλλάβει» τη φοροδιαφυγή.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου προανήγγειλε χθες την καθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες» με την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης από τα 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.     

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εμφανίσουν στην Εφορία τραπεζικές καταθέσεις, αγορές μετοχών και  ομολόγων, τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και ρέπος και δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών.    

Με την πλήρη αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων  το υπουργείο Οικονομικών θα προχωράει σε άμεση διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εισοδήματα που δηλώνουν  οι φορολογούμενοι  δικαιολογούν τις αποταμιεύσεις τους, την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων και το επίπεδο διαβίωσής τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος  Παπακωνσταντίνου, εξήγησε χθες ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί στη λογική των τεκμηρίων αλλά στην καλύτερη αποτύπωση των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και δαπανών διαβίωσης  των φορολογούμενων, για  να παταχθεί το φαινόμενο πολλοί επαγγελματίες να εμφανίζουν ταυτόχρονα προκλητικά χαμηλά εισοδήματα και υψηλές δαπάνες διαβίωσης. «Είναι πραγματικά περίεργο να εμφανίζεται ένας γιατρός του ΕΣΥ που δηλώνει χαμηλό εισόδημα με ένα σπίτι, σκάφος και ένα πολυτελές αυτοκίνητο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου.

«Λέμε όχι στην τεχνητή δημιουργία τεκμηρίων που λειτουργούν ως λαιμητόμος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός προσθέτοντας ότι υπάρχει μεγάλος πλούτος που φοροδιαφεύγει και ότι η γενική κατεύθυνση που θα τεθεί σε διαβούλευση είναι όλα τα εισοδήματα και ο τρόπος διαβίωσης να καταγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό,  οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν για τα εισοδήματα του 2010 αναλυτικά στοιχεία για καταθέσεις στις τράπεζες, τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, δαπάνες για την απόκτηση όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων και έξοδα διαβίωσης.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι δαπάνες διαβίωσης θα διασταυρώνονται αυτομάτως με τα εισοδήματά που δηλώνουν στην εφορία οι φορολογούμενοι.

Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνεται ότι από το επάγγελμα και τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν τα ποσά των αποταμιεύσεων, η αξία και τα έξοδα συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει καθώς και οι λοιπές δαπάνες διαβίωσής του θα διενεργείται εξονυχιστικός έλεγχος από την Εφορία.

Με το νέο αυτό σύστημα ελέγχου της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των φορολογουμένων θα καταργηθεί το σημερινό σύστημα των  τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι φορολογούμενοι που δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν με βάση τα εισοδήματα τους το ύψος των αποταμιεύσεων, την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων και το επίπεδο διαβίωσής τους θα αντιμετωπίζουν μεγάλα πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις.

Φοροαπαλλαγές

 

Ριζικές αλλαγές, σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού, θα υπάρξουν επίσης στο θέμα της αυτοτελούς φορολόγησης που καταργείται για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, αλλά και στις φοροαπαλλαγές με περικοπή εκατοντάδων που δεν έχουν κοινωνικό όφελος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το «ψαλίδισμα» των φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων δαπανών για τους φορολογούμενους που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα. Το φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να έτοιμο για κατάθεση στη Βουλή περί τα τέλη Φεβρουαρίου και αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους φορείς.

Περιουσιακά στοιχεία που μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας

-         Καταθέσεις σε τράπεζες.

-         Μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

-         Συμμετοχές σε εταιρίες (Α.Ε, ΕΠΕ, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες).

-         Αγορές ακινήτων.

-         Ανέγερση οικοδομών.

-         Απόκτηση οικοπέδων, αγροτεμαχίων.

-         Αγορά, συντήρηση και επισκευή ΙΧ αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής.

-         Ανέγερση και συντήρηση πισίνας.

-         Αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

-         Αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών.

-         Δωρεές-γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

-         Ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής.

-         Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

-         Λοιπές δαπάνες διαβίωσης.

 

Νοέμβριος 13th, 2009 Posted by elogistiki | Δηλώσεις - Εφορία | no comments